• image
  • image

Kapuy Ede dr.

KAPUY EDE, *Győr, 1928. szept. 21., †Budapest, 1999. nov. 16.: fizikus. A fizikai tudomány kandidátusa (disszertációjának címe: Tetraéderes szimmetriájú hidridmolekulák elektronszerkezete) [1958], doktora (disszertációjának címe: A szeparált elektronpárok elméletének általánosítása) [1971]. A Szegedi Akadémiai Bizottság Matematikai és Fizikai Szakbizottságának elnöke. A Magyar Kémikusok Egyesülete kvantumkémiai szakcsoportjának elnöke (1972-től). Az MTA atomhéjfizikai albizottságának titkára (1970-94), a Fizikai Bizottság tagja. Az Atom- és Molekula Fizikai Bizottság tagja, továbbá a TMB Fizikai és Csillagászati szakbizottságnak tagja, a Fizikai -Kémiai Szakosztály vezetőségi tagja. Az Eötvös Lóránd Fizikai Társaság tagja. A World Association of Theoretical Organic Chemistry (WATOC) tagja. (t.1983), a Nemzetközi Elméleti Kémiai-Fizikai Társaság (International Society for Theoretical Chemical Physics) alapító tagja 1990-ben. 1994-től a Társaság magyarországi tagozatának direktora. Akadémiai díj II. fokozata (1970).

1940-től a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban tanult, és itt érettségizett 1948-ban. 1952-ben az ELTE-en vegyész oklevelet szerzett. III. éves kora óta – akkor az ELTE-en demostrátorként – részt vesz az egyetemi oktatásban. Később kutatóként és oktatóként dolgozik az ELTE Fizikai-Kémiai Tanszékén 1951-54-ig. 1952-54-ben tanársegéd, 1954-57-ben Gombás Pál fizikus irányításával a BME Fizikai Intézetében aspiráns. 1958-tól az MTA Elméleti Fizikai Kutató Csoportja tud. munkatársa, 1965-71-ben főmunkatársa, 1971 máj.-dec.-ben megbízott igazgató, közben 1960-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen doktori oklevelet szerzett. 1972-74-ben az MTA Kvantumelméleti Kutató Csoportjának tud. főmunkatársa, 1974-83-ban tud. tanácsadója, 1977-től a BME címzetes egy. tanára. Közben az ELTE-en is tanít. 1982-ben Kiváló Munkáért kitüntetést kap. 1979-ben az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat ACTA PHYSICA HUNGARICA nívódíját nyerte el. Publikációsorozatáért a Társulat 1983-ban is nívódíjban részesítette. 1983-tól a szegedi egyetem (JATE) elméleti fizikai tanszékén tanszékvezető egy. tanár, 1993-tól egyetemi tanár, a Tanszékvezetők Tanácsadó Testületének elnökhelyettese, a doktori vizsgáztató bizottság és a kari tudományos bizottság tagja, a Direktorok tanácsának tagja. Pedagógus Szolgálat Érdemérmet adományozott számára a Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium 1996-ban. 1996-ban betegsége miatt nyugdíjba vonult. 1999-ben halála után az ELTE-en nemzetközi tudományos előadássorozatot neveztek el róla, melyre évenként egyszer neves – NOBEL díj közeli – külföldi előadó vendégprofesszort hívnak meg.

A kvantumkémia, atom- és molekulafizika nemzetközi hírű művelője. Főként a kvantummechanikai többtest-probléma héjfizikai alkalmazásával, új kvantummechanikai közelítő módszerek kidolgozásával és alkalmazásával, az atomok molekulák és szilárdtestek elektronszerkezetének elméleti vizsgálatával foglalkozott. Munkássága három nagy területet ölel fel. Az első, melyet 1952-58 között művelt, a tetraéderes szimmetriájú hidridek elektron szerkezete volt. 1959-69-ig az elektronkorreláció-számítás területén végzett alapvető kutatásokat. Kidolgozta a kiterjesztett szeparált pár elméletet. A harmadik nagy kutatási területe a lokalizált pályák többtest perturbáció-számításbeli alkalmazhatóságának vizsgálata. A Journal of Molecular Structure (Amsterdam) szerk. bizottságának tagja (1981-85). Rangos külföldi folyóíratokban publikált, 100 fölötti tudományos cikkével és nemzetközi konferenciákon tartott közel 100 előadásával és tudományos konferenciák szervezésével nemzetközi hírnevet szerzett, nemcsak magának, de Magyarországnak is. Kollégái élő lexikonnak tudták használni, és ha nehéz kérdésekkel hozzá fordultak, mindig relevánsabb választ kaptak, mint a legjobb adatbázisból kaphattak volna. Nemcsak kíváló tudós, hanem nagy általános műveltségű ember is volt. „Kiterjedt rendszerek elektronszerkezete” címmel nemzetközi szimpóziumot rendeztek 70 éves születésnapja tiszteletére Szegeden 1998-ban. Számos külföldi egyetemre hívták meg előadónak és vendégprofesszornak [az utóbbiként főként: Angliába (pl.: Prof.N.H.Marchnál a Sheffieldi Egyetem Elméleti Fizika Tanszékére, Prof. Coulson Oxfordi Intézetébe, Prof. Boys Cambridgei Intézetébe), Kanadába (a Torontói és Kingstoni Egyetemekre), Németországba, az USA-ba, Franciaországba és Olaszországba].

F.m.: 4 könyv: Molekulák elektronszerkezetének kvantummechanikai vizsgálata [Bp., 1969], Az atomok és molekulák kvantumelmélete [Bp.,1975] (Török Ferenccel e könyvéért az Akadémiai Kiadó nívódíjában részesítik: ennél alaposabb, rendszeresebb, többet forgatottabb könyvet e területen mindmáig hazánkban nem írtak), Természettudományi Lexikon 7. kötet (Kvantumkémia) [Bp., 1976], Molekulák elektronszerkezete (Fizikai Kézikönyv Műszakiaknak II.) [Bp., 1980]

251 nagyobbrészt angol nyelvű publikáció.

Irod.: Sandi István: K.E. (Szegedi Egy.,1985 ápr.) Tanulmánygyűjtemény jelent meg a Springer Kiadónál Surján Péter szerkesztésében [Heidelberg, 1999] „Correlation and Localization” címmel. A tanulmányokat 70. születésnapjára neki ajánlották neves, nagyrészt külföldi (oxfordi, scheffieldi, liverpooli, amerikai, kanadai, német, belga, norvég, holland, olasz, spanyol, szlovák) és hazai szerzők.

Surján Péter–Ladik János: K.E. [Fizikai Szemle, 2001/7. szám], (215-216. oldal)

Az 52-es vegyészek önvallomásai [Bp., 2002. október], kiadta: Pázmány Péter Tudomány Egyetem és Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, (K.E. 65-68 oldal)

A magyar és nemzetközi életrajzi lexikonban, "KI KICSODA 2000"-ben szerepel utoljára (nem aktualizált, régi adatokkal).

Új Magyar Életrajzi Lexikon III. kötet [Magyar Könyvklub, 2002], (K.E. 731-732 oldal)

Győri Életrajzi Lexikon [Győr, 2003. dec., 2. átdolgozott kiadás], kiadta: Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, (K.E. 157. o.)

Füstöss László: Emlékezés szóban és tettben… [Fizikai Szemle, 2009/11. szám] (399-400. oldal)

A KÖZELMÚLT HAZÁNKBAN ÉLT ÉS TEVÉKENYKEDETT JELES MAGYAR KÉMIKUSAI cikksorozatban: Pongor Gábor: Kapuy Ede (1928-1999) [Magyar Kémiai Folyóirat 116. évfolyam, 4. szám] (182. oldal)

2002-ben alapítványt neveztek el róla, mely a legmagasabb szakmai és politikai körök támogatását élvezi. Az alapítvány honlapjának az elérhetősége az interneten: „kapedal.fw.hu”

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor