• image
  • image

Alapszabály

 

(Letölthető formátumban itt)

 

Bencés Diákok Győri Egyesületének

Alapszabálya

a módosításokkal egységes szerkezetben

 

Készítette és ellenjegyezte:
Dr. Vesztergom Imre
ügyvéd


 

 

Jelen okirat a Bencés Diákok Győri Egyesülete Alapszabályát a 2012. február 12. napján tartott közgyűlésen elhatározott módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza.

 

I. fejezet:

Az Egyesület és célja

 

1.§. (1) Az Egyesület neve: Bencés Diákok Győri Egyesülete, rövidítve: BDGYE

(2) Az Egyesület székhelye: Győr

(3) Címe: 9022 Győr, Széchenyi tér 9.

(4) Az Egyesület jogi személy, nyilvántartott tagsága és önkormányzata van

(5) Az Egyesület bélyegzője: kör alakú, középen „PAX” feliratú címerrel, név felirattal körben elhelyezve

 

2.§. (1) Az Egyesület célja, hogy tagjai

a./ A Szent Benedek Rend iskoláiban szerzett és szerzendő keresztény szellemiséget megőrizzék, a bencés hagyományokat és lelkületet ápolják,

b./ A keresztény eszmerendszer megvalósítására szellemi műhelyt hozzanak létre, előadások tartásával, szabadegyetem rendezésével, kiadványok szerkesztésével, szellemi alkotások létrehozásával, díjak létrehozásával és odaítélésével,

c./ Kapcsolatot építsenek és tartsanak fenn más bencés közösségekkel, az Alma Materrel, erkölcsileg és lehetőségeik szerint anyagilag is támogassák őket,

d./ Egyéni magatartásukkal és az egyesületi közösség útján a helyi társadalmi és önkormányzati életben is képviseljék a bencés eszményt, illetve szellemiséget.

 

II. fejezet:

Az Egyesület tagsága, szervezete

 

3.§. (1) Az Egyesület alapító tagjai: az alapító közgyűlés előkészítői és a közgyűlés résztvevői, akik aláírásukkal elfogadták az alapszabályt.

(2) Az Egyesületnek olyan természetes és jogi személylehet tagja, aki az Alapszabályt a belépési nyilatkozat aláírásával elfogadja és őt az Egyesület tagjaként nyilvántartásba veszi.

(3) A tagság megszűnik:

a./ A tag írásban bejelentett kilépése,

b./ A tag kizárása,

c./ Jogi személy tag megszűnése,

d./ A tagsági díj fizetésének elmulasztása

e./ A tag halála esetén

 

4.§. (1) A tag jogai:

a./ Szavazati joggal rendelkezik az Egyesület közgyűlésén,

b./ Választható az Egyesület bármely tisztségére. Jogi személy képviselője tisztségre nem választható

c./ Az Egyesülettel kapcsolatos ügyekben javaslat tételi és kezdeményezési joga van

d./ Részt vehet az Egyesület rendezvényein.

(2) Az (1) bekezdés a./ pontban rögzített szavazati jog minden tag tekintetében oszthatatlan és egyenlő, s az Egyesület közgyűlésein jogosítja fel a tagot a kollektív döntéshozatalra.

(3) A tag kötelezettségei:

a./ Az Alapszabály megtartása és közreműködés az abban foglaltak megvalósításában

b./ A közgyűlés által megállapított tagdíj megfizetése.

 

 

III. fejezet

Az Egyesület szervezete

 

5.§. (1) Az Egyesület önkormányzati szervei az alábbiak:

a./ A Közgyűlés

b./ Az Elnökség

c./ Az Ellenőrző Bizottság

(2) Az Elnökség tagjai a következő tisztségeket mindenkor betöltő természetes személyek – akiknek a megbízatását 4 évre, mint határozott időtartamra szavazza meg a Közgyűlés:

a./ elnök

b./ főtitkár

c./ 5 (öt) elnökségi tag, akiket az elnök és a főtitkár személyén felüli létszámban szavaz meg a közgyűlés

(3) Az Ellenőrző Bizottság 3 (három) tagját, az elnök, a főtitkár, valamint az 5 elnökségi tag személyén felüli létszámban szavazza meg a közgyűlés.

(4) Az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság mindenkori tagjainak nevét és állandó bejelentett lakcímét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben feltüntetett tisztségviselők személyében, illetve címében a későbbiekben bekövetkező változások esetén a hivatkozott melléklet kerül módosításra, illetőleg cserére.

(5) Az Egyesület legfőbb képviseleti és döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyek legalább évenként kell összehívni. A rendes közgyűlés összehívása a napirend megküldésével az Elnökség feladata.

(6) Az Elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, ha azt a tagok legalább 20 %-a indítványozza, vagy azt az Ellenőrző Bizottság javasolja.

(7) Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Elnökség a napirend előzetes közlésével, saját elhatározásából.

(8) A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagság 50 %-a jelen van.

(9) Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor azt legkésőbb 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. Az így, ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirend vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

(10) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ Az Alapszabály elfogadása és módosítása

b./ Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

c./ Az Egyesület tevékenységi irányának meghatározása

d./ A tagdíj és a gazdálkodás irányelveinek meghatározása

e./ Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság jelentésének az elfogadása és a felmentvény megadása

f./ Az Egyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének a kimondása

g./ Feloszlás kimondása esetén döntés az Egyesület vagyonának felhasználásáról, az Egyesület esetleges tartozásainak kezeléséről

h./ Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály vagy a Szervezeti Működési Szabályzat a közgyűlés hatáskörbe utalt.

(11) A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza meg.

 

IV. fejezet

Az Elnökség, a tisztségviselők

 

6.§. (1) A két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület képviseleti szerveaz Elnökség

(2) Az Elnökségnek 7 fő, a közgyűlés által megválasztott tagja van, köztük az Egyesület elnöke.

Az Elnökét és titkárát név szerint választja meg a közgyűlés.

(3) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évenként háromszor ülésezik.

(4) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 4 fő jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A kisebbségi véleményt, kívánság szerint, a legközelebbi közgyűlés napirendjére megvitatásra ki kell tűzni.

(5) Az Elnökség ülésein – tanácskozási joggal – részt vehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt tagja. Külön meghívás esetén más személyek is részt vehetnek.

(6) Az Elnökség feladata, hogy

a./ gondoskodjék a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról és az irányelvek megvalósításáról,

b./ elkészítse az éves költségvetést és az éves beszámoló jelentést,

c./ kapcsolatot tartson fenn más szervekkel és intézményekkel,

d./ eseti feladatok megoldására bizottságokat szervezzen.

 

7.§ (1) Az Egyesület tisztségviselői az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai.

(2) Az Egyesület képviselője az elnök. Képviseleti jogát az Elnökséggel egyetértésben meghatározott időre, vagy feladatra az Elnökség más tagjára, illetőleg az Egyesület bármely tagjára átruházhatja. Az elnök képviseleti jogkörében köteles a közgyűlés útmutatásai szerint eljárni. Saját hatáskörében tett intézkedéseiről az Elnökség ülésein beszámolni köteles.

(3) A titkár feladata: az Egyesület nyilvántartásainak megszervezése, a jegyzőkönyvek elkészítése és a határozatok előkészítése.

(4) Az Elnökség a többi feladatot (gazdálkodás, tagszervezés, rendezvények, stb.) saját hatáskörében osztja fel.

Az Egyesületnél tiszteletbeli elnökség működhet. A tiszteletbeli elnökségi tagi tisztséget az a tag töltheti be, aki legalább hét éven keresztül folyamatosan, tevékenyen részt vett az Egyesület működésében és ezen munkáját a közgyűlés elismerte.

A tiszteletbeli elnökségi tagok feladata az Egyesület külső kapcsolatainak kezdeményezése, fenntartása, tanácsadás.

Az Egyesület tiszteletbeli elnökségi tagjainak nevét és lakcímét szintén az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza, az egyesület többi tisztségviselője mellett.

 

V. fejezet:

Az Ellenőrző Bizottság

 

8. § (1) A közgyűlés 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választ 4 évi időtartamra. Az Ellenőrző Bizottság az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti tevékenységet ellenőrzi, közvetlenül a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

(2) Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlésnek számol be. Ingokolt esetben az ok megjelölésével, a rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozhatja.

(3) Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület minden iratába betekinthet és minden tagtól kérhet felvilágosítást, illetve tájékoztatást.

(4) Az Ellenőrző Bizottság tagjainak nevét és állandó lakcímét az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

VI. fejezet:

Az Egyesület gazdálkodás

 

9.§ (1) Az Egyesület bevételi forrásai:

a./ A természetes és jogi személy tagok befizetett tagdíjai önkéntes hozzájárulásai,

b./ Pályázatokon elnyert díjak, támogatások,

c./ Gazdasági – vállalkozási tevékenységből származó adózott tiszta eredmény

(2) A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg.

(3) Az Egyesület gazdálkodási irányelveit a közgyűlés határozza meg. A költségvetés összeállítását, a folyamatos gazdálkodást az Elnökség végzi, az Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett.

(4) Az Egyesület tartozásaiért vagyonával felel. Tagjai csak a befizetett éves  tagdíjuk mértékéig felelősek.

(5) Az Egyesület pénzeszközeit pénzintézeti szervnél kell elhelyezni. A számla feletti rendelkezés módját és jogát a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.

A bankszámla feletti rendelkezés jogát az elnök, illetve a főtitkár külön-külön jogosult gyakorolni.

 

VII. fejezet

Záró rendelkezések

 

10. § (1) Az alapszabályban nem szereplő kérdésekben a Ptk-ban, illetve a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadók.

Az Egyesület a Bencés Diákszövetség  (9090 Pannonhalma, Vár utca 1.) társult egyesülete.

 

Záradék:

Ezt az Alapszabályt az Egyesület 1993. március 28-i alakuló közgyűlése fogadta el és a 2001. április 8-i, valamint 2004. február 7-i közgyűlés és a 2005. február 27-i közgyűlés módosította.

 

Záradék:

Az Alapszabálynak a kiemelt szedéssel szerkesztett szövegrészeit a 2012. február 12-i közgyűlés módosította, melyet egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte dr. Vesztergom Imre ügyvéd. A jelen okirat a 2012. február 12. napján elhatározott módosításokat a változással nem érintett rendelkezésekkel egységes szerkezetben tartalmazza.

 

 

Győr,  2012. március ….    

 

 

………………………………………………                                            ………………………………………………
Molnár Zsolt
  Péter Tamás
Az egyesület elnöke   Az egyesület főtitkára, jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Vesztergom Imre

ügyvéd

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor